top of page

Obchodní podmínky pro skupinové kurzy(online a prezenční):

Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kurzyjaska.cz rozumí tato společnost:

Tavrida-Praha s.r.o.

Praha - Praha 6 - Bubeneč, Čs. armády 407/12, PSČ 16000

IČO: 27352030, DIČ: CZ27352030

(dále též označována jako dodavatel)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem, který objednateli potvrdil objednávku.

 

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

 

Všeobecná ustanovení

  1. Přihlášením do kurzu získává objednatel právo na služby dodavatele v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. dodavatel se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele: www.kurzyjaska.cz

  2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele přes elektronickou poštu a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.kurzyjaska.cz nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. 

  3. Před zahájením jazykových kurzů je objednatel povinen uhradit kurzovné v plné výši nebylo-li na základě individuální domluvy stanoveno jinak. Neuhradí-li objednatel kurzovné v tomto termínu, je jeho přihláška automaticky stornována.

  4. V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev je povinen tuto skutečnost nahlásit předem. Zpětně nelze slevu uplatnit nebo kombinovat s dalšími slevovými nabidky,.

  5. Kurzovné je splatné převodem na bankovní účet, platební kartou on-line, v kanceláři dodavatele v hotovosti nebo vybranými benefitními poukázkami. 

  6. Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané dodavatelem. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

 

Záruční a stornovací podmínky

  1. Nebude-li dodavatel moc příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola student uvědomí nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením kurzu.

  2. Neuskuteční-li se část lekcí, má odběratel nárok na odpovídající posun ukončení kurzu či náhradní lekci v jiném termínu. Lekce, na které se student nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.

  3. Uhrazené kurzovné se nevrací. Student má právo na převedení kurzovného do jiného kurzu. Pokud se tak rozhodne v průběhu kurzu, má právo na převedení odpovídající části kurzovného.

bottom of page